VICTORIA GRANIT Spółka Akcyjna

VICTORIA GRANIT Spółka Akcyjna

z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim,

ul. Rusałki 2/4 97-300 Piotrków Trybunalski,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613429 (Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy -Krajowego Rejestru Sądowego),

NIP: 7722408085, REGON: 364234693

Kapitał zakładowy: 100.000,00 złotych (wpłacony w całości)